Stel je vraag
0

chemie evenwicht olympiade 2018

asked 2018-05-31 12:15:02 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-05-31 12:32:29 -0500

C:\fakepath\1.jpg

Bovenstaande vraag komt uit de chemie-olympiade van 2018. Het juiste antwoord is C.

Ik kan berekenen waarom dat juist is. Maar ik begrijp toch niet wat er gebeurt. Blijkbaar is de evenwichtsconstante veranderd, terwijl de reactievergelijking feitelijk hetzelfde is.

C:\fakepath\2.jpg

Als ik een berekening maak met c(NH3) = 1 mol/liter, vind ik zelfs andere evenwichtsconcentraties. Wat doe ik verkeerd?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 04:58:31 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-02 05:09:03 -0500

Oorspronkelijk had ik de vergelijking

NH3 <-----> 1/2 N2 + 3/2 H2

omgeschreven naar

2 NH3 <-----> N2 + 3 H2

zodat alle coëfficiënten natuurlijke getallen zijn. Op basis van die laatste vergelijking had ik de evenwichtsvoorwaarde berekend:

K = [N2] x [H2]^3 x [NH3]^-2 = 1/0,65 = 1,54.

Blijkbaar is deze redenering echter fout, zie ook mijn eerdere bericht.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-01 05:54:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-02 04:01:40 -0500

Je kan vaststellen dat het telkens dezelfde reactie is maar dan omgekeerd.

Hierbij werd in reactie twee enkel de coëfficiënten vereenvoudigd. Als je deze aanpast zie je dat het telkens dezelfde reactie is.

Definitie van de evenwichtsconstante Ke = snelheidsconstante van de reactie naar rechts gedeeld door de snelheidsconstante van de reactie naar links.

Wat zou dan de juiste oplossing zijn? Ik denk niet dat C de juiste oplossing is.

Redeneer je even mee ... wat is je antwoord?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-01 09:56:54 -0500

Dirk gravatar image

Mijn oorspronkelijke antwoord was A. Maar volgens de correctiesleutel is het juiste antwoord C.

link naar vragen

link naar antwoorden

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kom je aan antwoord A en waarom denk je dat dit het juiste antwoord is?

Koen@REBUS ( 2018-06-02 04:00:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-31 12:15:02 -0500

Aantal keer gelezen: 175 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18