Stel je vraag
0

Chemie 7-OI-05

asked 2018-05-31 13:55:07 -0500

Roxanne.VanderHauwaert gravatar image

Ik heb mijn reactie uitgeschreven en vond dat je 0,36 mol van de H3O+ oplossing nodig had, ik kom hier als antwoord dus uit, maar het moet zijn...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-01 05:36:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Geef eens even je werkwijze door en wat jouw antwoord dan is.

Tip:

Het gaat over een zwak zuur. Wat is je methodiek om de pH te berekenen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-31 13:55:07 -0500

Aantal keer gelezen: 84 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '18