Stel je vraag
1

Chemie oefening 5.06

asked 2016-05-27 03:41:32 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Bij deze vraag begrijp ik niet goed wat nu juist de redoxkoppels zijn, hoe kan ik dit zien ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-27 04:48:34 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het redoxkoppel wordt gegeven door Pb3O4 waarvan Pb (met OG = +8/3) deels reduceert tot Pb2+ ,en, deels oxideert tot Pb+4 in PbO2. Je kan de beide halfreacties schrijven. Om dat 1/3 weg te werken vertrek je met 3 Pb"O''s. Je brengt de beide halfreacties elk in balans, en vervolgens de beide halfreacties met mekaar en werkt verder uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-27 03:41:32 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '16