Stel je vraag
0

kernfysica

asked 2018-06-01 13:51:48 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

vd olympiade heb ik deze vraag waarbij antwoord D juist is Waarom is het niet A?

Het isotoop 232Th wordt omgezet in het isotoop 208Pb na uitzenden van een aantal alfa- en bètadeeltjes. Een bètadeeltje komt overeen met een elektron; een alfadeeltje komt overeen met een heliumkern die twee neutronen bevat. Wat is het aantal alfadeeltjes en het aantal bètadeeltjes dat bij deze omzetting wordt uitgezonden? A 8 alfa- en 8 bètadeeltjes B 4 alfa- en 8 bètadeeltjes C 8 alfa- en 12 bètadeeltjes D 6 alfa- en 4 bètadeeltjes

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-01 14:08:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Om van 232Th naar 208Pb te gaan moeten er 6 alfa-deeltjes uitgestoten worden. (232 - 208 = 24 ; 24/4 = 6) Dus kan het antwoord alleen D zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-01 13:51:48 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Jun 01 '18