Stel je vraag
0

Chemie - homogeen mengsel

asked 2018-06-01 21:17:10 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-06-03 05:16:41 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Is een homogene mengsel altijd een onverzadige oplossing?

Eerst is een oplossing onverzadigd, dat betekent dat er nog meer (vloei)stof kan opgelost worden in het oplosmiddel. Daarna kan een oplossing verzadigd zijn, maximale hoeveelheid (vloei)stof is opgelost in het oplosmiddel. Als er nog meer (vloei)stof opgelost wordt in het oplosmiddel wordt er neerslag gevormd en is de oplossing oververzadigd

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 04:09:25 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een homogeen mengsel kan zoals je aangeeft ook een verzadigde oplossing zijn.

Voor een heterogeen mengsel geldt hetzelfde.

Maar ik zie niet echt de relevantie in het kader van het toelatingsexamen arts & tandarts.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-01 21:17:10 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '18