Stel je vraag
0

fysica elektrostatica

asked 2018-06-02 03:36:06 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-10 10:44:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo, ik heb een vraag over deze oefening.

Ik weet dat dit een homogeen veld is en dus is de elektrische veldsterkte overal gelijk, dus ik dacht antwoord A. Nu blijkt dat het juiste antwoord B is. Kan iemand uitleggen waarom B het juiste antwoord is?

Alvast bedankt!

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 04:24:21 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • In een homogeen elektrisch veld is de veldsterkte inderdaad overal gelijk. De grafiek zal dus een constante functie zijn. Grafiek A of grafiek B.

     Grafiek A: constante, positieve veldsterkte
     Grafiek B: constante, negatieve veldsterkte
    
    • In de opgave staat: “ Het elektrisch veld wordt positief gerekend in de zin van de positieve y-as.” Omdat het elektrisch veld van + naar - gaat, dus op de tekening van boven naar onder, zal de veldsterkte negatief zijn.

Zo kom je bij grafiek B.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, dat had ik even over het hoofd gezien!

Sam ( 2018-06-02 06:31:30 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 03:36:06 -0500

Aantal keer gelezen: 202 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18