Stel je vraag
0

fysica elektrodynamica

asked 2018-06-02 09:02:54 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-10 10:42:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het rechterdeelte van de kring is onderbroken, dus hier vloeit geen stroom. De totale weerstand is dus 2R. De spanning is I.R = (U/2R) . R = U/2

Wat ik net berekend hebt, lijkt mij de spanning van de spanningsbron U. Is deze dan ook de spanning tussen de uiteinden a en b? Wat wordt er eigenlijk precies bedoeld met de spanning TUSSEN de uiteinden A EN B?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 12:23:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De helft van de spanning staat over de eerste weerstand, de andere helft over de tweede weerstand. Het spanningsverschil over de tweede weerstand wordt ook gemeten tussen a en b. ==> oplossing D

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 09:02:54 -0500

Aantal keer gelezen: 379 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18