Stel je vraag
0

fysica elektromagnetisme

asked 2018-06-02 14:07:02 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand even controleren wat de juiste oplossing van deze oefening is? Ik denk antwoord C, maar op de site waar ik deze oefening gevonden heb, zeggen ze antwoord A.

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 15:04:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Myriam!

Sam ( 2018-06-02 16:59:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 14:07:02 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18