Stel je vraag
0

Fysica: optica: kritische hoek/grenshoek

asked 2018-06-03 03:59:28 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Ik vraag me af of mijn redenering hierachter klopt:

Wanneer men van glas (dicht) naar lucht (ijl) gaat dan zal de brekingshoek van de normaal weggaan. Dus als de invalshoek groter wordt zal op een bepaald moment de brekingshoek 90 graden zijn en dan spreken we van een kritische hoek. Gaat er dan iets van licht weerkaatst worden? Aangezien deze dan op de grens ligt tussen glas en lucht?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-03 04:24:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als het licht juist op de kritische hoek invalt op de scheidingslijn, dan gaat de lichtstraal horizontaal over het glasoppervlak verder. Als de hoek nog groter wordt zal het licht weerkaatsen in de glasplaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

is er een situatie wanneer het donker is? Kan dit zjin als de lichtstraal horizontaal over het glasoppervlak gaat?

Lise.DePreter ( 2018-06-03 07:17:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-03 03:59:28 -0500

Aantal keer gelezen: 254 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '18