Stel je vraag
0

wiskunde, oefening 3.3.3 p 33

asked 2018-06-04 13:09:31 -0500

Adara gravatar image

f(x)= - x^2 + 8x - 12

f'(x)= -2x +8 en op en maximum zou dan toch op x=4 zijn?

waarom is het fout?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-04 15:48:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Lees de vraag nog eens goed. De kwadratische vergelijking is maar van toepassing op een klein deel van het domein, voor de rest geldt een andere vergelijking. Zie tekening.image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-04 13:09:31 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '18