Stel je vraag
0

biologie 2.9

asked 2016-05-28 07:11:57 -0500

Anne-Sophie gravatar image

In vraag 9 van de eerste oefenbundel wordt er gevraagd wat de verhouding van de CO2 opbrengst is bij de verbranding van glucose via de citroenzuurcyclus i.v.m alcoholische gisting. Hier bij werk mij de 6/2 verhouding aangeleerd, dus antwoord B. Nu ik echter een ander boek eens aan het doorbladeren was met nog extra oefeningen, kom ik deze uitleg tegen. Nu weet ik dus niet wat het juiste antwoord is.image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-28 13:07:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het aerobe oxidatieproces van glucose verloopt via 2 pyruvaat; per pyruvaat gebeuren bij de citroenzuurcyclus 3 decarboxilaties zodat in totaal per molecule glucose er 6 CO2 vrijkomen. Bij de alcoholische gisting, het anaerobe proces , wordt glucose eveneens omgezet in 2 pyruvaat. Elk pyruvaat ondergaat één decarboxylatie waarbij CO2 vrijkomt en ethanal ontstaat. Door hydrogenatie ontstaat ethanol. In totaal komen bij de alcoholische gisting van glucose 2 CO2 vrij. De verhouding is dus 6/2 ,of, antw. : 3/1. Het oefeningenboek dat je consulteert bevat wellicht een selectie van goede opgaven. De auteurs hebben evenwel nagelaten hun antwoorden te controleren. 'Bij de citroenzuurcyclus levert 1 pyruvaat 3 CO2 en geen 2, zoals werd aangegeven. Het is dus geen overbodige luxe diverse bronnen te kritisch te consulteren. Proficiat.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-28 07:11:57 -0500

Aantal keer gelezen: 473 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '16