Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 2.3.18

asked 2018-06-06 14:05:45 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Hoe weten we we hier dat f'(2)= 1, want er is enkel het punt P(2,.) gegeven?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-06 14:51:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de afgeleide van deze functie bepalen. Vervolgens vul je daar x=2 in in. Dat geeft je f'(2)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-06 14:05:45 -0500

Aantal keer gelezen: 104 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '18