Stel je vraag
0

Wiskunde oefening 3.7.4

asked 2018-06-07 11:28:58 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Hoe kan het dat het antwoord A is, als alleen het teken van de x in de noemer verandert en het teken van de teller hetzelfde blijft?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-07 12:53:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

f(4-x)= (x²-4x+3)/(-x+2) = (x²-4x+3)/(-(x-2)) = -f(x) dus oplossing A

Als je dat niet kan vinden heb je waarschijnlijk een rekenfout gemaakt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-07 11:28:58 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '18