Stel je vraag
0

Fysica golven

asked 2018-06-08 10:21:07 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Hoe kan je precies aan een golf zien of deze links- of rechtslopend is?

Vriendelijke groeten, Ulrike

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-08 10:47:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

y= A sin (omega t +- k x)

Als er tussen de haakjes twee verschillende tekens staan is de golf rechts lopend. Als de tekens hetzelfde zijn (meestal beide positief, maar beide negatief kan ook om de student te pesten) is het een links lopende golf.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-08 10:21:07 -0500

Aantal keer gelezen: 60 keer

Laatst gewijzigd: Jun 08 '18