Stel je vraag
1

Chemie 9.2.10

asked 2018-06-09 07:34:12 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik vind hier maar 3 isomeren voor C3H8O:

methoxyethaan

propaan-1-ol

propaan-2-ol

Wat mis ik hier? Het antwoord zou 4 moeten zijn. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-09 15:24:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

3 is het juiste antwoord. Dat heb je goed gezien.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-15 06:59:11 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-09 07:34:12 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '18