Stel je vraag
0

Fysica dynamica

asked 2018-06-09 09:04:59 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

C:\fakepath\34258971_1585456358218892_6707185366551494656_n (1).jpg

Iemand? zit een beetje in de knoop met deze oefening. Hoe bereken je de hoogte?

thx!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-09 10:15:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb er dit van gemaakt. image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

even een typfoutje corrigeren: de sinus van de eerste hoek is 1/2 en dus is deze hoek 30 graden. (er staat per vergissing tangens)

Myriam@REBUS ( 2018-06-09 12:00:58 -0500 )edit
1

bedankt!!!

Stijn.Heuninck ( 2018-06-09 13:20:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-09 09:04:59 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '18