Stel je vraag
0

chemie hoofdstuk 4

asked 2016-05-29 03:01:33 -0500

Anne-Sophie gravatar image

In het boekje blik op chemie p 74 onderaan wordt er uitleg gegeven over amfotere oxiden. Ze geven aan dat wanneer zo'n oxide in een basische milieu terechtkomt, dat het zich gedraagt als zuur en omgekeerd. Nu begrijp ik echter beneden de voorbeelden hier niet bij. Wanneer ZnO in NaOH optreedt als zuur, verandert het niet in zijn oxozuur maar in een hydroxide. Er werd toch voordien aangegeven dat een basisch oxide verandert in een hydroxide?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-29 03:51:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zoals gegeven op p74 vertonen 'AMFOTERE Oxiden' in water weinig zure of basische eigenschappen. Dit omwille van het feit dat het bindingskarakter van de amfotere oxiden niet uitgesproken ionisch of covalent is. Vaak reageren ze zelfs niet met water zodat ze weinig oplosbaar zijn in water. De amfotere oxiden kunnen echter zowel met zuren als met basen reageren, en kunnen alzo 'oplossen'. In een 'zure' oplossing, bv HCl, reageert het amfotere oxide als een base. In een basische oplossing zal hetzelfde amfoteer oxide als een zuur reageren. Het gevormde zinkchloride in water is dus basisch (Zn2+ na dissociatie van ZnCl2 met 2OH- uit de proteolyse van H2O).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 03:01:33 -0500

Aantal keer gelezen: 365 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '16