Stel je vraag
1

Fysica trillingen en golven

asked 2018-06-10 14:04:43 -0500

Sam gravatar image

Hoe los je deze oefening op? Ik dacht dat het pi/8 zou zijn, maar blijkbaar is het juiste antwoord pi/6?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-10 14:30:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

y=A cos(omega t)= A cos ((2pi/T/)t)

A/2 = A cos ((2pi/T/)t) en dan is ((2pi/T/)t)=pi/3 Het is het gemakkelijkst om de trilling te schrijven als een cosinusfunctie. Als je sinus(x) gebruikt moet het sin(x +pi/2) zijn om de trilling te kunnen beginnen op het bovenste punt. Dan is het punt waar de amplitude de helft is 5pi/6 . Reken dat maar zelf eens na.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-10 14:31:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-10 14:04:43 -0500

Aantal keer gelezen: 183 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '18