Stel je vraag
0

Chemie 6.1.10

asked 2018-06-12 08:44:55 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

2CrO4 2- + 2H+ -> H2O + Cr2O7 2-

Klopt het dat men de NaOH rechts toevoegt, aangezien het evenwicht naar links verschuift? Dus de reagentia staan in dit geval rechts van de pijl en de reactieproducten links, als ik het goed begrijp?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-12 16:56:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De NaOH wordt niet aan een bepaalde kant van de reactie toegevoegd.

In realiteit is er een evenwicht tussen de reagentia en reactieproducten die aanwezig zijn in hetzelfde reactievat (beker).

Je voegt de NaOH toe in het reactievat (beker).

Probeer eens te redeneren wat er zal gebeuren en welke invloed dit heeft op het evenwicht.

Post je antwoord maar dan kunnen we samen evalueren of dit correct is !!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zou denken dat nadat je NaOH hebt toegevoegd, de OH- H2O gaat vormen met de reeds aanwezige H+. Bijgevolg stijgt de concentratie aan H2O en verschuift het evenwicht daarom naar links?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-13 09:13:14 -0500 )edit

Dat is goed geredeneerd, behalve is water hier het oplosmiddel en verandert dit niets aan het evenwicht. De reden dat het evenwicht naar links verschuift is omdat de concentratie H+ vermindert door het feit dat deze samen met OH- water vormen. OK?

Koen@REBUS ( 2018-06-13 11:10:40 -0500 )edit

Super, bedankt!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-13 13:36:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-12 08:44:55 -0500

Aantal keer gelezen: 131 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '18