Stel je vraag
0

Fysica 11.3.5 (hydrostatica )

asked 2018-06-13 08:37:08 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

updated 2018-06-13 09:10:11 -0500

Hoe begin je hier aan? Ik heb mijn druk al berekent die de lucht op de zeppelin uitoefent. Maar dan zit ik vast.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-13 10:47:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan een archimedes kracht berekenen. Deze komt voort uit het verschil in dichtheid tussen de lucht en het waterstofgas.

De draagkracht is het verschil tussen de archimedes kracht en het gewicht van het geraamte van de ballon.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe kom je aan deze archimedes kracht? Een archimedeskracht is toch een kracht die een object ondergedompeld in water ondervindt?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-28 12:29:17 -0500 )edit

Dit kan je ook uitbreiden naar ander vloeistoffen of zelfs gassen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-28 12:36:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-13 08:37:08 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '18