Stel je vraag
0

Wiskunde 3.9.23

asked 2018-06-17 08:13:53 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Wat is de gemiddelde waarde van cos x in het intervan [0,π/2] ?

Ik dacht dat je hier de integraal van cos x moest berekenen met als ondergrens 0 en bovengrens π/2. Wanneer je de oppervlakte hebt gevonden dacht ik dat je die moest delen door twee. Ik kom steeds op 1/2 maar dit is niet de juiste oplossing. Ik vermoed dat ik een foute aanpak heb, hoe zou je deze oefening wel moeten doen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-17 10:16:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de integraal berekenen, tot daar zit je juist.

De waarde van de integraal moet gedeeld worden door de lengte van het interval, dus pi/2. Dat maakt een klein verschil: het resultaat is dan 2/pi, dus iets groter.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke ik snap het, dankuwel!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-17 13:50:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-17 08:13:53 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '18