Stel je vraag
0

Fysica augustus 2017 vraag 10

asked 2018-06-18 02:32:07 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-18 02:55:57 -0500

Zou iemand mij hiermee kunnen helpen? Ik heb al gevonden dat de stroom in wijzerzin loopt omdat het magnetisch veld rechts van de rechte in het blad gaat. Nu zou ik zeggen dat het antwoord A is omdat de cirkel verder van de rechte beweegt en hoe verder hoe zwakker het magnetisch veld wordt dus zou de geïnduceerde stroom groter moeten worden omdat B steeds afneemt. Maar het moet antwoord B zijn.

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 03:16:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het magnetisch veld is evenredig met 1/x Als de ring met constante snelheid weggetrokken wordt is de vermindering van flux in het begin groot, maar verder is dit steeds kleiner.

Myriam@REBUS ( 2018-06-18 03:18:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 02:32:07 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18