Stel je vraag
0

Fysica olympiade

asked 2018-06-18 06:44:47 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik kom uit op b maar het antwoord is c Weet iemand wat wel correct is? Een positieve puntlading Q1 (4,0 µC) en een negatieve puntlading Q2 worden in elkaars buurt geplaatst. Als een negatieve lading Q in het midden van het lijnstuk [ ] 1 2 Q ,Q wordt gezet, verdubbelt de grootte van de resulterende krachten op Q1 en op Q2. De lading Q is gelijk aan: a) -1,0 µC. b) -2,0 µC. c) -3,0 µC . d) -4,0 µC.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Tip: de lading Q1 wordt aangetrokken door 2 negatieve ladingen (Q1 en Q) en dit zorgt voor een verdubbeling in de aantrekkingskracht. De lading Q2 wordt aangetrokken door Q1 en afgestoten door Q. Het resultaat is een afstoting dubbel zo groot als de originele aantrekking. Zoek zo eens verder!

Myriam@REBUS ( 2018-06-18 07:13:59 -0500 )edit

Ik heb het met formules gedaan, de nieuwe F= 2F (zonder middelste landing) ik kom nog steeds op 2 microC. Klopt de vergelijking wel?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-06-18 16:06:40 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 16:22:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In de eerste situatie is er een aantrekking tussen de 2 ladingen: F=k(Q1 Q2 )/r²

Nu plaatsen we een nieuwe negatieve lading er tussen in. De positieve lading wordt door de twee ladingen aangetrokken: F= k(Q1 Q2 )/r² + k(Q1 Q)/(r/2)² = 2(k(Q1 Q2 )/r²)

Hieruit kan je halen dat Q= 4Q2 (maar we kennen Q2 niet)

Voor de negatieve lading aan de andere kant kan je denken dat de aantrekking van Q1 en de afstoting van Q tesamen een afstoting geven van 2 maal de oorspronkelijke aantrekking.

-k(Q1 Q2 )/r² + k(Q Q2)/(r/2)² = 2k(Q1 Q2 )/r² en hier haal je uit dat Q= (-3/4)Q1

Akkoord?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 06:44:47 -0500

Aantal keer gelezen: 255 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18