Stel je vraag
0

wiskunde, afgeleide

asked 2018-06-18 14:38:50 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\oefening2 afgleiden.jpg

voor afgeleide van deze functie kom ik op -tan(2x) terwijl het tan(2x) moet zijn. Ik weet niet waarom die - wegvalt?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 15:12:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 14:38:50 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18