Stel je vraag
0

wiskunde, Ln

asked 2018-06-18 15:47:31 -0500

Adara gravatar image

Mag men ln( a+ b) schrijven als ln (a) + ln (b) ?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-18 15:49:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen. Alleen ln(ab)= ln(a) + ln(b)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

als men ln( a+b) moet uitwerken hoe mag het dan wel? vb ln ( 1 + e^x)=?

Adara ( 2018-06-19 15:44:14 -0500 )edit

Dit kan je niet verder uitwerken, tenzij je x kent en dan neem je de rekenmachine. Uitzondering: als x=0 dan staat daar ln(1+1)=ln(2)

Myriam@REBUS ( 2018-06-19 16:32:10 -0500 )edit
0

answered 2018-06-18 15:51:48 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Neen, ln (a) + ln (b) kan men wel schrijven als ln (a.b)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 15:47:31 -0500

Aantal keer gelezen: 295 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '18