Stel je vraag
0

Fysica: hydro-elektrische centrale

asked 2018-06-18 17:37:40 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

"Een waterval heeft een niveauverschil van 150 m en een debiet van 100 m^3/s. Als in een elektrische centrale met turbines en alternatoren 80% van de mechanische energie wordt omgezet in elektrische energie, wat is dan het vermogen van deze hydro-elektrische centrale?"

Ik zie niet hoe je aan de hand van deze gegevens het vermogen kan berekenen? Bestaat hier een formule of dergelijke voor?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 01:59:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Per seconde valt een massa water van 100m³ water, dat komt overeen met 10^5 kg.

m.g.h= Epot (en beneden Ekin) en hier neem je 80% van om het vermogen (energie/seconde) te berekenen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-18 17:37:40 -0500

Aantal keer gelezen: 145 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18