Stel je vraag
0

Fysica 11.2.4

asked 2018-06-19 06:09:56 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Ik zit hier vast bij vraag b. Ik kan het volume op de bodem berekenen, maar hoe bereken ik die aan de oppervlakte?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-19 06:39:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

PV=nRT De rechtse kant van deze vergelijking blijft constant, en dan kan je werken met P'V'=PV

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-19 06:48:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-19 06:09:56 -0500

Aantal keer gelezen: 171 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18