Stel je vraag
1

Wiskunde oefening 3.9.20

asked 2016-05-29 07:35:29 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Ik zie niet goed wat je hier best als eerste doet. Hoe moet je aan deze oefening beginnen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-30 06:09:34 -0500

Deze opgave integreert over een symmetrisch interval rond 0. Ga eens na of dit een oneven functie is: $f(x)=-f(-x)$. Indien ja, dan is deze integraal gelijk aan 0 want de oppervlakte links van y-as zal dan altijd tegengesteld zijn aan de oppervlakte rechts van de y-as.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 07:35:29 -0500

Aantal keer gelezen: 218 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '16