Stel je vraag
0

Chemie formule buffer

asked 2018-06-20 02:48:01 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-20 12:45:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik zie vaak dat de formule om de pH van een buffer te berekenen in 2 varianten bestaat: pH= pKz + log (Cb/Cz), maar soms zie ik deze ook onder de vorm pH= pKz + log (Cz/Cb). Welke van deze is correct want als we vb gegeven hebben dat Cz= 3 en Cb= 1 dat maakt het toch een groot verschil welke concentratie in de noemer of de teller staat.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-20 12:50:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-20 12:52:19 -0500

De formule voor de zure buffer :

pH = pKz + log(cb/cz)

De formule voor de basische buffer : (deze is van de bovenstaande afgeleid)

pH =14 - pKb + log(cb/cz)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 02:48:01 -0500

Aantal keer gelezen: 954 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18