Stel je vraag
0

fysica, leerstofoverzicht

asked 2018-06-20 16:35:25 -0500

Adara gravatar image

Bij leerstofoverzicht voor fysica staat bij kernfysica, ladingsgetal bij. Wat bedoelt men ladingsgetal?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-20 17:44:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het ladingsgetal geeft de lading aan die een atoom bezit. (Dit kan ook een deel van een atoom zijn. Bijvoorbeeld een alfa deeltje dat een He kern is en bijgevolg 2 positieve ladingen bezit)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-20 16:35:25 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '18