Stel je vraag
1

Chemie 2015-augustus vraag 13 -evenwicht

asked 2016-05-30 04:03:34 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2017-07-03 02:17:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In een gesloten reactievat van 1,0 liter brengen we bij 100 °C 1,0 mol NO2 en 1,0 mol N2O4. Volgend evenwicht in de gasfase stelt zich in bij constant volume: N2O4(g) ⇌ 2 NO2(g) Kc = 0,20 bij 100 °C. Welke geldige bewering in verband met de evenwichtsconcentraties volgt uit deze gegevens?

a) [NO2]e = 1,0 mol/L b) [N2O4]e < 1,0 mol/L c) [N2O4]e = 5 [NO2]e d) [NO2]e + [N2O4]e < 2,0 mol/L

Waarom is het antwoord hier D?

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-26 14:20:20 -0500

Hey Charline, Ik dacht ook eerst dat het niet klopte maar je gevonden x moet je nog invullen in de vergelijkingen van de concentraties dus 1-X en 1+2X. Dan zie je dat -0,75 geen oplossing kan zijn want dan kom je nog steeds een negatieve concentratie uit voor 1+2x. De andere uitkomst, -0,25, kan wel en zo krijg je 1,25 voor de concentratie N2O4 en 0,5 voor de concentratie NO2 en die som is inderdaad kleiner dan 2,00 mol.

Correct me if i'm wrong, maar ik dacht dat het zo wel klopte.

Succes nog moest het nog nodig zijn over 3 dagen :)

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-05-30 04:56:44 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het evenwicht dat zich in het gesloten reactievat van 1 liter bij 100°C in de gasfase instelt, vertrekkende van 1 mol NO2 en 1 mol N204, wordt gekenmerkt door een Kc = 0.20. Breng je hierin de stofhoeveelheden bij evenwicht dan kan je de tweedegraadsvergelijking oplossen. Voor de gevonden x-waarden bepaal je de resp. evenwichtsconcentraties. De som van beide is 1.75; daarom antw <d>. Of, sneller, Kc is kleiner dan één; het evenwicht verschuift naar links. We vertrekken van 1 mol van beide stoffen; dus samen 2 mol. Elke hoeveelheid NO2 die wordt omgezet levert de helft hiervan als N2O4 zodat je kan besluiten dat de som van beide zal dalen, dus kleiner zijn dan 2.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-30 11:03:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij evenwicht is Kc = 0.20. Dit is de verhouding van de stikstofdioxide-concentratie bij evenwicht tot de macht 2 over de concentratie van distikstoftatroxide bij evenwicht. Het evenwicht ligt links. De resp. concentraties bij evenwicht dienen bepaald. Voor elke 2 hoeveelheden NO2 die wegreageren wordt er 1 hoeveelheid N2O4 gevormd. Eens deze bepaald kan je de 2 x-waarden vinden.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-27 13:36:31 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het blijft dus belangrijk om een opgave grondig te lezen, te analyseren, uit te werken tot een resultaat en dit resultaat te confronteren met het gevraagde om finaal je resultaat en de antwoordmogelijkheden te vergelijken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-30 08:42:15 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

Als ik mijn tweedegraadsvergelijking oplos kom ik steeds 2 negatieve waarden uit voor x, mijn 2de graadsvergelijking is: 2x²+2,1x+0,4=0

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dit heb ik ook, is een tweedegraadsvergelijk zoals dit niet wat teveel rekenwerk zonder rekenmachine?

Ibrahim.Khlosi ( 2018-03-23 15:58:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-30 04:03:34 -0500

Aantal keer gelezen: 1,393 keer

Laatst gewijzigd: Aug 27 '17