Stel je vraag
0

Fysica, warmteleer, ideale gaswet, 12.1.5

asked 2018-06-21 06:17:46 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Een cilinder is in twee delen gedeeld door een vrij beweegbare zuiger. In de linkerkant bevindt zich n1 mol van een gas en rechts bevindt zich n2 van hetzelfde gas waarbij n1 = 2n2. Wat is de verhouding L1/L2.

Hoe kan je hier het best aan beginnen? Alvast bedankt!

C:\fakepath\12.1.5.png

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-21 06:30:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de cilinder door een vrij beweegbare zuiger opgedeeld wordt wil dat zeggen dat de druk links en rechts van de zuiger gelijk is.

Als n1=2(n2) wil dat zeggen dat er dubbel zoveel mol n1 is als n2 aangezien de drukken gelijk zijn.

n1 moet dan dubbel zo veel plaats hebben, dus L1=2(L2)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt Myriam!

Britt.Valentyn ( 2018-06-21 07:10:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-21 06:17:46 -0500

Aantal keer gelezen: 593 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '18