Stel je vraag
0

Chemie neerslag

asked 2018-06-21 06:57:45 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-23 16:55:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Weet iemand hoe je dit oplost? Ik zou werken met de oplosbaarheidstabel maar dan heb ik nog geen idee welk antwoord te nemen want normaal gezien lost alles met K+ toch goed op en slaat het niet neer? De oplossing is FeSO4.

Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 16:53:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dit is geen opgave die ooit op het toelatingsexamen is gesteld. Met de informatie die je op het toelatingsexamen aangereikt krijgt (informatietabel) kan je deze opgave niet oplossen.

Probeer je te beperken tot de opgaven die in de Rebus cursus staan. Onvolledige opgaven of opgaven die niet geënt zijn op de vraagstelling van het toelatingsexamen kosten enkel extra tijd maar leveren geen extra inzicht op.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-21 09:34:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan het niet zijn dat ijzerhydroxide neerslaat?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, maar waaruit kan ik dit afleiden? Of is het iets dat we gewoon moeten weten?

Leen.Driesen ( 2018-06-21 09:58:07 -0500 )edit

Is daar ook geen oplosbaarheid constante van?

Myriam@REBUS ( 2018-06-21 10:00:28 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-21 06:57:45 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18