Stel je vraag
1

Logaritmen [closed]

asked 2016-05-30 05:17:10 -0500

Arnout.VanderGoten gravatar image

Hallo,

Bij logaritmen heb je ln en log. Ik weet dat het verschil hiertussen het grondtal is. Mijn vraag is nu als je bij beiden alle bewerkingen mag doen. Mag je dus bijvoorbeeld ook een log opheffen door er een 'e' onder te plaatsen of mag dit alleen bij ln?

edit retag flag offensive reopen merge delete

Closed for the following reason duplicate question by Arnout.VanderGoten
close date 2017-05-31 08:40:08.663413

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2016-05-30 05:57:53 -0500

Je kan een logaritme opheffen door het grondtal te verheffen tot de logaritme: $a^{log_a (x)}=x$, $e^{ln (x)}=x$, $10^{log (x)}=x$

edit flag offensive delete link more
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-05-30 05:17:10 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '16