Stel je vraag
0

Wiskunde: meetkunde 2.2.7

asked 2018-06-22 05:15:23 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-22 05:15:38 -0500

Hallo,

Bij deze oefening vind ik dat de straal gelijk is aan 2 en het middelpunt (3,-1) is.

Maar hoe bereken ik nu de oppervlakte van de cirkel die boven de x-as ligt?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Ik heb eerst de figuur getekend en dan de hoek alfa bepaalt om zo de formule voor de oppervlakte van een cirkelsegment te bekenen. Als het nog steeds niet lukt wil ik wel mijn berekeningen doorsturen!

Lise.DePreter ( 2018-06-22 06:06:04 -0500 )edit

Goed zo Lise!

Myriam@REBUS ( 2018-06-22 07:59:28 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-22 12:05:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De stippellijn is een hulplijn door het midden, evenwijdig met de x-as. Het paarse lijntje heeft lengte 1, de lijn A-C is 2 (want de straal van de cirkel) dan is 1/2= sin alfa

Myriam@REBUS ( 2018-07-01 11:03:00 -0500 )edit

Duidelijk. Danku voor het snelle antwoord!

Philip.Warenberg ( 2018-07-01 11:05:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-22 05:15:23 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '18