Stel je vraag
0

biologie soortvorming zonder mutatie

asked 2018-06-22 16:02:50 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-22 16:23:00 -0500

Stel dat er een populatie kevers is met een grote genetische variatie, maar waarin geen mutaties op kunnen treden.

Kan er uit deze populatie dan een nieuwe keversoort ontstaan? Bijvoorbeeld wanneer het milieu van de kever drastisch wijzigt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 04:20:02 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Mutatie is een van de drijfende factoren voor soortvorming, dus is nodig om een verandering te krijgen in de genenpool, maar er zijn natuurlijk nog andere factoren die een rol spelen... hetgeen je nu vraagt is een toevalskwestie (genetische drift, partnerkeuze, recombinantie...) DUS stel, door een "gerichte partnerkeuze met een toevalig (in een groep telkens de ene recombinanten en in een andere een andere) zou je nog altijd soortvorming kunnen krijgen.

Tot nu toe hebben ze epigenetica niet vermengd met evolutieleer, dus hou epigenetica bij de andere delen en niet hier.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mijn vraag gaat inderdaad over evolutie en niet over epigenetica. Begrijp ik het nu juist als ik zeg dat alleen een verandering van allelfrequenties al kan leiden tot nieuwe soorten? En dat daar dus niet per se een mutatie (nieuw allel/gen) voor nodig is.

Dirk ( 2018-06-23 06:17:36 -0500 )edit

Gho nee, het is een drijvende kracht, dus vaak nodig MAAR door toeval zou het ook kunnen dat de groep gesplitst geraakt en dan toevallig bepaalde genen samen voorkomen... en deze door natuurlijke selectie en partnerkeuze en recombinantie veranderen

Martine@REBUS ( 2018-06-23 15:11:41 -0500 )edit

Hallo Martine, dat is ook wat ik bedoel, misschien verwoord ik het verkeerd. De voorbeelden die je noemt leiden toch allemaal tot een verandering van de allelfrequentie, maar niet tot mutatie?

Dirk ( 2018-06-24 02:34:48 -0500 )edit

Jupjup! :)

Martine@REBUS ( 2018-06-24 03:08:52 -0500 )edit

Ik begrijp het, bedankt!

Dirk ( 2018-06-24 06:39:09 -0500 )edit
0

answered 2018-06-23 03:17:28 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Door natuurlijke selectie (zeker in gewijzigd milieu) kunnen er al grote veranderingen optreden.

Daarnaast heb je ook nog epigenetica, maar ik weet niet of dit in de leerstof TAT ook opgenomen is. (Ik geef geen biologie les)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2018-06-22 16:02:50 -0500

Aantal keer gelezen: 255 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18