Stel je vraag
0

Fysica 6.5.6

asked 2018-06-23 07:22:59 -0500

Leen.Driesen gravatar image

In deze oefening vragen ze de inductiestroom te tekenen i.f.v. de tijd. Hierbij bekom je eerst een negatieve waarde en later een positieve. Ik begrijp hier niet zo goed waarom deze niet lineair kan toenemen maar dat deze direct maximaal is. U wordt bepaald door B.A.cos(x) over de tijd (en I dus U/R). Het vierkant beweegt met een constante snelheid in het veld waardoor ik zou veronderstellen dat U geleidelijk aan zal toenemen omdat A geleidelijk aan toeneemt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 10:51:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De verandering in flux komt er doordat een gedeelte van de oppervlakte A in het veld terechtkomt (of later er weer uit gaat). De strook die per tijdseenheid in het veld schuift is constant, door de rechthoekige vorm van de winding.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus wanneer we te maken zouden hebben met een onregelmatige vorm van winding of met een cirkelvorm zal dit verloop anders zijn? Alvast bedankt!

Leen.Driesen ( 2018-06-23 12:32:45 -0500 )edit

Inderdaad. Zie vraag 8 juli 2016!

Myriam@REBUS ( 2018-06-23 13:11:52 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-23 07:22:59 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18