Stel je vraag
0

Fysica, trillingen, 8.1.8

asked 2018-06-23 13:34:11 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

De stier beweegt volgens een harmonische trilling met een periode van 0,75s. Op het ogenblik 0 is de uitwijking gelijk aan 0 en is de snelheid naar boven gericht.

Bepaal de uitdrukking voor de uitwijking y(t). Hoe vind ik hier de amplitude?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-23 13:47:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Leid de y-vergelijking twee maal af om de versnelling te vinden. Op het bovenste punt zal deze versnelling in dezelfde richting gaan als de zwaartekracht versnelling. Als a=g zal de man in het zadel gewichtsloos zijn. Je moet nu bepalen welke amplitude hiervoor nodig is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-23 13:34:11 -0500

Aantal keer gelezen: 84 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '18