Stel je vraag
0

Fysica optica

asked 2018-06-24 07:31:53 -0500

Sam gravatar image

Aan de hand van de tekening leiden we af dat n1 > n2 en n2 < n3

Het is dus ofwel : n2 < n1 < n3 ofwel n2 < n3 < n1

In dit geval staat enkel het eerste bij de juiste oplossingen. Maar stel dat beiden gegeven zijn, kunnen wij dan aan de hand van de tekening afleiden of n1 of n3 groter is? Zo ja, hoe dan?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-24 07:37:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je de lijntjes van 1 en 3 zou doortrekken zou je zien dat de lichtstraal in 3 nog dichter naar de normaal toe buigt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt!

Sam ( 2018-06-24 07:42:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-24 07:31:53 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '18