Stel je vraag
0

Chemie 2017-augustus vraag 7

asked 2018-06-25 07:01:49 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-06-25 15:45:29 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik vraag me of hoe je weet dat NaOH het limiterend reagens is?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 15:43:24 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-25 15:44:14 -0500

De berekening die je uitwerkt is correct maar is geen correcte methodiek om de gestelde vraag op te lossen. image description

Bij deze opgave moeten we nagaan welke van de 4 mogelijkheden een buffermengsel als resultaat heeft. Is dat wanneer we 200 ml, 100 ml, 50 ml of 25 ml van een 2 mol/liter NaOH oplossing toevoegen aan een oplossing van 100 ml NH4Cl met een concentratie van 1,0 mol/l.

Eerste vraag welke stoffen moeten er aanwezig zijn in mijn beker om een bufferoplossing te hebben.

Tweede vraag met welke van de vier oplossingen A, B, C of D kan ik dat bereiken.

Probeer je een aanzet te geven om tot een juiste werkwijze en oplossing te komen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

En dan kijken waar het aantal overblijvende mol NH4Cl gelijk is aan het gevormde NH4OH? In dit geval is dat inderdaad bij D. Want dan blijft er 0,05 mol NH4Cl over en wordt er 0,05 mol NH4OH gevormd. Klopt deze redenering?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-26 09:16:33 -0500 )edit

Wanneer krijg je een basische buffer? Welke stoffen moeten er op het einde van de reactie aanwezig zijn? zwakke base en het zout van het geconjugeerde zuur van de zwakke base. Dit is NH3 en NH4Cl. Je moet dus NH40H schrijven als NH3 en H20.

Koen@REBUS ( 2018-06-26 16:40:13 -0500 )edit

Klopt de rest buiten deze wijziging?

Ghita.ElHamri ( 2018-06-27 12:09:06 -0500 )edit

De hoeveelheden moeten niet gelijk zijn, maar ze moeten beide aanwezig zijn. De rest is correct! Zeer goed.

Koen@REBUS ( 2018-06-27 13:34:29 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 07:01:49 -0500

Aantal keer gelezen: 338 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18