Stel je vraag
0

chemie evenwichtsconstante

asked 2018-06-25 11:02:03 -0500

Sophie.Schyns gravatar image

updated 2018-06-25 15:20:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Methanol reageert met azijnzuur tot vorming van methylacetaat, een ester. Gegeven is de volgende evenwichtsreactie CH3OH + CH3COOH CH3COO-CH3 + H2O Men voegt 1 mol zuiver azijnzuur toe aan 0,5 mol zuivere methanol en laat het systeem in evenwicht komen. Bij evenwicht bevindt er zich 0,4 mol ester in het reactiemengsel. Bereken de evenwichtsconstante KC voor deze reactie.

A: 6,66 B: 3,12 C: 2,66 D: 0,32

Om deze vraag op te lossen heb ik eerst het aantal mol na evenwicht opgezocht wat voor CH3OH = 0,1 mol Voor CH3COOH = 0,6 mol en voor het ester en water = 0,4 mol

Vervolgens heb ik de Kc berekend = (0,4)/(0,1)*(0,6) maar ik kwam dus 6,66 uit

Het antwoord is echter 2,66

Ik dacht dat water niet wordt opgenomen in de evenwichtsconstante, maar waarom moet het hier wel ?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-25 15:19:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Belangrijke regel

Vaste zuivere stoffen en oplosmiddelen komen niet voor in de vergelijking van de evenwichtsconstante.

Specifiek voor deze opgave

In deze reactie is water deel van de reactie en één van de reactieproducten. De concentratie van water moet hier dus wel opgenomen worden in de vergelijking van de evenwichtsconstante.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-25 14:34:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het begin mengsel zit geen water, na reactie wel. De stijging in het watergehalte is niet te verwaarlozen, zoals bij een reactie in een water oplossing.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-25 11:02:03 -0500

Aantal keer gelezen: 198 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '18