Stel je vraag
0

fysica elektrodynamica 5.5.3

asked 2018-06-26 02:19:27 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand even helpen? Ik zie niet goed welke weerstanden hier nu precies in serie staan en welke parallel.

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 02:32:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik heb het met kleurtjes gemarkeerd, maar op het examen zal je dat met streepjes, kruisjes, bolletjes... moeten doen. Begrijp je het principe?

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet zo goed waarom R2 parallel staat met R3 en R4. Ik zou denken dat R3 en R4 parallel staan en dat R2 dan in serie staat met dat geheel. En dan dat geheel in serie met R1?

Sam ( 2018-06-26 02:45:39 -0500 )edit

Al de leidingen met dezelfde kleur hebben dezelfde potentiaal. Weerstanden in parallel hebben hetzelfde potentiaalverschil.

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 02:48:55 -0500 )edit

Je kan ook de leidingen 'inkorten' dan zie je het beter. Dat betekent overtekenen van het schema.

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 02:50:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 02:19:27 -0500

Aantal keer gelezen: 148 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18