Stel je vraag
0

Extra oefening Fysica 3.10.5

asked 2018-06-26 03:20:00 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Ik weet niet hoe men aan die 8,6 kg komt, want ik kom de hele 7,5 kg uit. Ik bereken met sin pi/6 = Fz/150. Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 03:44:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(De nummering is fout want dit komt uit mijn nota's van vorig jaar.)

Het is een cosinus van pi/6 en je moet dit twee keer nemen want de touw trekt langs beide zijden. (zie tekening)

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-26 04:45:02 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

oké bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 03:20:00 -0500

Aantal keer gelezen: 97 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18