Stel je vraag
0

Fysica: kinematica

asked 2018-06-26 10:31:29 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Is het juist als je de gegeven snelheidsvergelijking integreert naar de afstandsvergelijking x(t) = t^2 + 4t + x0 met x0 = 0m. Vervolgens de afstand voor t2 en t1 berekent om daarna x2 - x1 te doen?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-26 11:11:30 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik zou ook de snelheidsfunctie integreren naar x(t).

  • v(t) = 4 + 2t
  • x(t) = 4t + 2t2/2 = 4t + t2

x(1) = (4.1) + 12 = 5m

x(3) = (4.3) + 32 = 21m

De afgelegde afstand is dan x(3) - x(1) = 16m. Is dit correct?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je kan natuurlijk ook de basisformules op het formularium gebruiken.

Myriam@REBUS ( 2018-06-26 13:30:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 10:31:29 -0500

Aantal keer gelezen: 101 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18