Stel je vraag
0

Fysica dynamica

asked 2018-06-26 10:36:01 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-06-26 13:28:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\36239975_1774704585944896_2570996401529946112_n.jpg

Hoe kan je B elimineren?

thx! grt Stijn

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 12:57:46 -0500

Dirk gravatar image

De verticale kracht in de beide touwen is gelijk. Maar doordat touw B schuiner hangt, heeft die een hogere horizontale kracht en dus een hogere totale touwkracht.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 10:36:01 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18