Stel je vraag
0

Vraag 11 wiskunde 2015 juli

asked 2018-06-26 13:30:25 -0500

Johanna.Vandekerckhove gravatar image

updated 2018-06-26 13:32:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beschouw de vierkantsvergelijking 2x2 + (a + 1)x + a2 − 1 = 0 in de onbekende x met parameter a ∈ [0, 1]. De oplossingen van deze vergelijking hangen af van a. Wat is de maximale waarde van de som van de kwadraten van die oplossingen?

ik vind voor a maximaal 1/3 maar als ik dat invul vind ik niet 4/3 uit

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 13:36:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens hier: http://toelatingsexamen.rebus.be/ques...

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 13:30:25 -0500

Aantal keer gelezen: 464 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '18