Stel je vraag
0

extra oefening Fysica 9.10.3

asked 2018-06-26 15:29:09 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Ik begrijp niet wat je met deze gegevens moet doen. Ik ben begonnen met mijn krachten te tekenen op de massa. Maar ik snap niet wat ik er uit moet halen.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-26 15:58:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De werkwijze is analoog aan de oefening 9.10.1

Heb je die gevonden?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-27 02:23:34 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

ja die heb ik gevonden! bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-26 15:29:09 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18