Stel je vraag
0

Chemie reacties

asked 2018-06-27 03:24:04 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-27 11:25:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij de eerste vraag (over snelheden) is het juiste antwoord B en bij de tweede vraag is het juiste antwoord A. Ik begrijp niet zo goed waarom we bij de eerste opgave de coëfficiënten wel vereenvoudigen en bij de 2de niet.

image description

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 11:21:06 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-27 11:21:24 -0500

Wij van Rebus ook niet. Je moet daarom niet verder ingaan op deze vraag. Indien een dergelijke vraag zal gesteld wordnen op het toelatingsexamen zal het eenduidig zijn en zal er geen discussie mogelijk zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 03:24:04 -0500

Aantal keer gelezen: 68 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18