Stel je vraag
0

Chemie 3.2.4 (covalente bindingen)

asked 2018-06-27 04:07:07 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

Hoe ga ik hier best te werk? Ik weet dat covalente bindingen tussen niet-metalen zijn, en dat hierbij het elektronegatieve verschil < 1,7. Moet ik het hier met elektronegativiteit beredeneren? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-27 11:24:27 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Jouw eerste stap is gezet. Een tweede stap is dat een metaal en een zuurrest (zout) ook een niet covalente binding heeft. Controleer daarna goed of de molecule die je overhoudt wel degelijk alleen maar covalente bindingen heeft. Dit kan je onderzoeken door bv. de Lewis structuur te tekenen en af te leiden of de delta EN voor alle bindingen < 1,7.

Welke oplossing vind je dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zit met dezelfde vraag. Ik twijfel tussen HNO3 en NH4Cl. Ik heb de lewis structuur voor beiden getekend, maar ik kom precies bij beiden enkel atoombindingen uit? Hoe kom ik tot de juiste oplossing?

Sam ( 2018-06-29 10:00:14 -0500 )edit

Bij ammoniumchloride is er een ion binding tussen de zuurrest Cl- en het NH4+ ion. Dus blijft HNO3 over.

Koen@REBUS ( 2018-06-29 15:38:24 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-27 04:07:07 -0500

Aantal keer gelezen: 265 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '18