Stel je vraag
0

chemie vraag 3-18 polariteit

asked 2016-05-31 09:49:50 -0500

Lise.Defieuw gravatar image

updated 2016-06-25 14:39:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe kan je bepalen aan de hand van de ruimtelijke structuur welke stof het meest polair is?

vb. opgave 3-18 : Welk van de volgende stoffen is het meest polair? A) F2 B) CS2 C) CF4 D) BrCl

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-02 03:44:49 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De polariteit van een molecule ahv de ruimtelijke structuur. Het is de bedoeling na te gaan of het molecule al of niet een neto dipoolmoment bezit verschillend van nul. Bij moleculen met covalente bindingen tussen atomen van verschillende soort wordt het bindend elektronenpaar sterker aangetrokken tot het atoom met de hoogste E.N. Gevolg: het atoom met de hoogste E.N. wordt partieel negatief geladen, het atoom met de laagste E.N. wordt positief geladen. Je hebt aldus een 'polaire binding'. De ruimtelijke bouw van het molecule wordt bepaald door het sterisch getal, dit is het aantal elektronenwolken rond het centraal atoom. Het centraal atoom is het atoom met het hoogste bindingsvermogen. Het centraal atoom is het atoom waarrond de Lewisstructuur wordt uitgewerkt. Dus als je vertrekkend van de geven brutoformule deze stappen in omgekeerde zin uitwerkt dan kan je finaal de polariteit van dit molecule vinden. Dit doe je voor elke molecule waarna je kan besluiten wie het meest polair is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-31 09:49:50 -0500

Aantal keer gelezen: 1,074 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '16